کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران

مربی مهارت‌های زندگی

دانشپذیر کوچینگ تئوری انتخاب

دانشپذیر مشاوره واقعیت درمانی